الکترود 310 (الکترود E 310L-16) + پوشش روتایلی

استیل